Sousedé
(1/3)
45230-436466
69 798 000 Kč
Přepočet na m2:
2.591 ,-Kč/m2
Poznámka k ceně: včetně provize
ID nemovitosti:45230
Plocha pozemku:26.941 m2
Datum aktualizace:14. července 2023

Popis nemovitosti

V nabídce stavební pozemky Krásná Studánka. K prodeji máme více stavebních i nestavebních pozemků a v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Na případné prohlídce či osobní schůzce se budeme těšit. Podrobnější popis: Pro pozemek parc. č. 561/1 bylo stanoveno funkční využití „bydlení všeobecné (BO)“. Z hlediska územního plánu se jedná o plochy změn zastavitelné. Pozemek se nachází v regulačním bloku Z.11.18.BO.2.15.70.p.Dle regulativu F.2.1.2 Plochy změn (též rozvojové) – zastavitelné se vymezují ke změně dosavadního využití území neumožňujícího zastavění dané funkčním využitím a prostorovým uspořádáním nově navržených ploch s rozdílným způsobem využití umožňujících zastavění.Pozemek se nachází v regulačním bloku Z.11.18.BO.2.15.70.p, pro kterou bylo v kapitole C.6 Vymezení ploch zastavitelných a ploch přestavby stanoveny podrobnější podmínky:RD orientační počet rodinných domů umístitelných na ploše – 20VP v dalších stupních projektové přípravy prokázat způsob vymezení veřejných prostranství na celé ploše vč. návaznosti na širší územíTI v dalších stupních projektové přípravy prokázat řešení vnitřní technické infrastruktury na celé ploše vč. návaznosti na širší územíH1 prokázat měřením dodržování hygienických limitů hluku ze stabilizovaných ploch pro dopravu, výrobu, obchod a zábavní aktivity při umisťování staveb v budoucích chráněných venkovních prostorech stavebZ těchto podmínek a z níže uvedeného vyplývá, že pozemek parc. č. 561/1 se nachází v ploše změn zastavitelné Z.11.18.BO.2.15.70.p, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie „ÚS Krásná Studánka I“. Dle regulativu F.0.0.4. Rozhodování o funkčním využití a prostorovém uspořádání stabilizovaných a rozvojových ploch musí vždy zohlednit koncepční řešení, kterým je umisťování přiměřeného rozsahu veřejného prostranství, napojení na celoměstské / sektorové dopravní a technické vybavení, řešení vnitřní dopravní a technické infrastruktury, zeleně a občanského vybavení za účelem dosáhnout optimálního uspořádání území minimálně v rámci dané plochy s rozdílným způsobem využití. Tímto koncepčním řešením v dané lokalitě je zpracování územní studie. Dle regulativu L.1.0.1. jako plochy nebo jejich dotčené části, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, se vymezují soubory rozvojových ploch zakreslených ve Výkresu základního členění a mezilehlých ploch, přičemž stanovený výčet rozvojových ploch nelze zmenšit ani dělit. Do ÚS Krásná Studánka I jsou zahrnuty tyto plochy: Z11.08.PP-Z11.09.BO-Z11.11.BO-Z11.18.BO-Z11.19.BO-Z11.20.BO-Z11.21.BO-Z11.22.BO-Z11.24.PP část-Z11.208.BO

Základní údaje

ID nemovitosti
45230

Poloha na mapě

Foto - Broker Consulting, a.s.
Broker Consulting, a.s.
Zobrazit
kontakt
Broker Consulting, a.s.

© 2023 Sousedé